Christian Science Society Frankston

Spiritually healing life's challenges

19 Davey Street,

Frankston  3199


Phone: 0432 844 608or


P.O. Box 233

Frankston 3199

Victoria, Australia.